• 01

  Üýtgeşik dizaýn

  Her dürli döredijilikli we ýokary tehnologiýaly oturgyçlary durmuşa geçirmek ukybymyz bar.

 • 02

  Satuwdan soň hil

  Zawodymyz wagtynda eltip bermegi we satuwdan soň kepilligi kepillendirip biler.

 • 03

  Haryt kepilligi

  Productshli önümler ABŞ ANSI / BIFMA5.1 we Europeanewropa EN1335 synag standartlaryna berk laýyk gelýär.

 • Soňky ýyllarda garry divan oturgyçlary ýa-da oturgyçlar meşhurlyk gazandy.

  Soňky ýyllarda garry divan oturgyçlary ýa-da oturgyçlar meşhurlyk gazandy.Bu geň däl, sebäbi köp adam ulalýar we ýaşy boýunça ýöriteleşdirilen mebel gerek.“Seniors Recliner” garry bedene goldaw we rahatlyk bermek üçin döredildi we p ...

 • Wyida ýokary hilli ofis oturgyçlaryny öndürmekde ýöriteleşendir

  Ofis oturgyçlary ýyllar boýy uzak ýol geçdi, indi ergonomiki iş ýerini döretmek üçin öňkülerden has köp mümkinçilik bar.Düzülip bilinýän goltuklardan başlap, arka tarapyna çenli häzirki zaman ofis oturgyçlary rahatlygy we amatlylygy ileri tutýar.Häzirki wagtda köp kärhanalar ...

 • Oturylyan diwany ýaşulylar üçin iň gowy saýlamaga näme edýär?

  “Recliner” divanlary soňky ýyllarda meşhurlyk gazandy we garrylar üçin aýratyn peýdaly.Adamlaryň ýaşy bilen oturmak ýa-da ýatmak has kynlaşýar.“Recliner” divanlary ulanyjylara oturgyçlaryny aňsatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik bermek bilen bu meseläniň ygtybarly çözgüdini hödürleýär ...

 • 2023 Öý bezegi tendensiýalary: Bu ýyl synap görmek üçin 6 pikir

  Täze ýyl gözýetimde, 2023-nji ýylda siziň bilen paýlaşmak üçin öý bezeg meýillerini we dizaýn stillerini gözledim.Her ýyl içerki dizaýn meýillerine göz aýlamagy gowy görýärin - esasanam ýakyn aýlarda dowam eder öýdýän.Bagtymyza, köpüsi ...

 • Oýun oturgyjy gutardy?

  Oýun oturgyçlary soňky ýyllarda şeýle bir yssydy welin, adamlar ergonomiki oturgyçlaryň bardygyny ýatdan çykardylar.Şeýle-de bolsa, birden köşeşdi we köp oturgyç kärhanalary ünsüni beýleki kategoriýalara geçirýärler.Näme üçin beýle?Ilki o ...

BIZ hakda

Iki onýyllygyň dowamynda oturgyç öndürmäge bagyşlanan Wyida, döredilen gününden bäri “dünýäde birinji derejeli oturgyç döretmek” wezipesini ýatda saklaýar.Dürli iş meýdanyndaky işçiler üçin iň oňat oturgyçlar bilen üpjün etmegi maksat edinen Wyida, birnäçe pudak patenti bilen, swivel oturgyç tehnologiýasynyň täzelenmegine we ösmegine ýolbaşçylyk edýär.Wyida onlarça ýyllap aralaşmakdan we gazmakdan soň, öý we ofis oturgyçlaryny, myhman otagyny we naharhana mebellerini we beýleki ýapyk mebelleri öz içine alýan iş kategoriýasyny giňeltdi.

 • Önümçilik kuwwaty 180,000 birlik

  48,000 birlik satyldy

  Önümçilik kuwwaty 180,000 birlik

 • 25 gün

  Gurluş wagtyny sargyt ediň

  25 gün

 • 8-10 gün

  Coloröriteleşdirilen reňk barlagy

  8-10 gün