• 01

  Üýtgeşik dizaýn

  Her dürli döredijilikli we ýokary tehnologiýaly oturgyçlary durmuşa geçirmek ukybymyz bar.

 • 02

  Satuwdan soň hil

  Zawodymyz wagtynda eltip bermegi we satuwdan soň kepilligi kepillendirip biler.

 • 03

  Haryt kepilligi

  Productshli önümler ABŞ ANSI / BIFMA5.1 we Europeanewropa EN1335 synag standartlaryna berk laýyk gelýär.

 • Iň oňat naharhana oturgyçlaryna mätäçligiňiziň iň esasy 3 sebäbi

  Naharhanaňyz, maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen ýokary hilli wagt we ajaýyp iýmit geçirmekden lezzet alýan ýerdir.Baýramçylyk dabaralaryndan we aýratyn pursatlardan başlap, işde we mekdepden soň gijeki naharlara çenli, rahat naharhana mebelleriniň bolmagy, almagyňyzy üpjün etmegiň açarydyr ...

 • Mesh ofis oturgyçlaryny satyn almagyň 5 sebäbi

  Dogry ofis oturgyjyny almak, işleýän wagtyňyz saglygyňyza we rahatlygyňyza uly täsir edip biler.Bazarda köp oturgyç bar bolsa, size laýyk gelýänini saýlamak kyn.Mesh ofis oturgyçlary häzirki zaman iş ýerinde has meşhur bolýar....

 • Ergonomiki oturgyçlar oturylyşyk meselesini hakykatdanam çözdimi?

  Oturmak, oturmak meselesini çözmekdir;Ergonomiki oturgyç, oturmak meselesini çözmekdir.Üçünji lomber intervertebral diskiň (L1-L5) güýç netijeleriniň netijelerine esaslanyp: düşekde ýatmak, güýç ...

 • 2023-nji ýylyň iň gowy 5 mebel tendensiýasy

  2022-nji ýyl hemmeler üçin başagaýlyk ýyly boldy we indi zerur zat ýaşamak üçin howpsuz we howpsuz gurşawdyr. Bu mebel dizaýn tendensiýasynda 2022 tendensiýanyň köpüsiniň dynç almak, işlemek üçin amatly atmosferaly rahat, amatly otaglary döretmäge gönükdirilendigini görkezýär. , enterta ...

 • 6 alamat Täze düşek almagyň wagty geldi

  Bir düşegiň gündelik durmuşyňyz üçin näderejede möhümdigini düşündirip bolmaz.Livingaşaýyş otagyňyzyň dizaýn palitrasynyň, dostlaryňyzyň we maşgalaňyzyň ýokary hilli wagt geçirmek üçin ýygnanýan ýeri we uzak günden soň dynç almak üçin amatly ýer.Olar baky dowam etmeýär ...

 • häzirki zaman arka oturgyç (2)

BIZ hakda

Wyida döredilen gününden bäri “dünýäniň birinji derejeli oturgyjyny döretmek” wezipesini ýerine ýetirýär we dürli iş ýerlerinde işleýänler üçin iň oňat oturgyçlary üpjün etmegi maksat edinýär.Wyida, birnäçe pudak patenti bilen, swivel oturgyç tehnologiýasynyň innowasiýasyna we ösüşine ýolbaşçylyk edýär.

 • Önümçilik kuwwaty 180,000 birlik

  48,000 birlik satyldy

  Önümçilik kuwwaty 180,000 birlik

 • 25 gün

  Gurluş wagtyny sargyt ediň

  25 gün

 • 8-10 gün

  Coloröriteleşdirilen reňk barlagy

  8-10 gün