Habarlar

 • Soňky ýyllarda garry divan oturgyçlary ýa-da oturgyçlar meşhurlyk gazandy.

  Soňky ýyllarda garry divan oturgyçlary ýa-da oturgyçlar meşhurlyk gazandy.Bu geň däl, sebäbi köp adam ulalýar we ýaşy boýunça ýöriteleşdirilen mebel gerek.“Seniors Recliner” garry bedene goldaw we rahatlyk bermek üçin döredildi we p ...
  Koprak oka
 • Wyida ýokary hilli ofis oturgyçlaryny öndürmekde ýöriteleşendir

  Ofis oturgyçlary ýyllar boýy uzak ýol geçdi, indi ergonomiki iş ýerini döretmek üçin öňkülerden has köp mümkinçilik bar.Düzülip bilinýän goltuklardan başlap, arka tarapyna çenli häzirki zaman ofis oturgyçlary rahatlygy we amatlylygy ileri tutýar.Häzirki wagtda köp kärhanalar ...
  Koprak oka
 • Oturylyan diwany ýaşulylar üçin iň gowy saýlamaga näme edýär?

  Oturylyan diwany ýaşulylar üçin iň gowy saýlamaga näme edýär?

  “Recliner” divanlary soňky ýyllarda meşhurlyk gazandy we garrylar üçin aýratyn peýdaly.Adamlaryň ýaşy bilen oturmak ýa-da ýatmak has kynlaşýar.“Recliner” divanlary ulanyjylara oturgyçlaryny aňsatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik bermek bilen bu meseläniň ygtybarly çözgüdini hödürleýär ...
  Koprak oka
 • 2023 Öý bezegi tendensiýalary: Bu ýyl synap görmek üçin 6 pikir

  2023 Öý bezegi tendensiýalary: Bu ýyl synap görmek üçin 6 pikir

  Täze ýyl gözýetimde, 2023-nji ýylda siziň bilen paýlaşmak üçin öý bezeg meýillerini we dizaýn stillerini gözledim.Her ýyl içerki dizaýn meýillerine göz aýlamagy gowy görýärin - esasanam ýakyn aýlarda dowam eder öýdýän.Bagtymyza, köpüsi ...
  Koprak oka
 • Oýun oturgyjy gutardy?

  Oýun oturgyjy gutardy?

  Oýun oturgyçlary soňky ýyllarda şeýle bir yssydy welin, adamlar ergonomiki oturgyçlaryň bardygyny ýatdan çykardylar.Şeýle-de bolsa, birden köşeşdi we köp oturgyç kärhanalary ünsüni beýleki kategoriýalara geçirýärler.Näme üçin beýle?Ilki o ...
  Koprak oka
 • Iň oňat naharhana oturgyçlaryna mätäçligiňiziň iň esasy 3 sebäbi

  Iň oňat naharhana oturgyçlaryna mätäçligiňiziň iň esasy 3 sebäbi

  Naharhanaňyz, maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen ýokary hilli wagt we ajaýyp iýmit geçirmekden lezzet alýan ýerdir.Baýramçylyk dabaralaryndan we aýratyn pursatlardan başlap, işde we mekdepden soň gijeki naharlara çenli, rahat naharhana mebelleriniň bolmagy, almagyňyzy üpjün etmegiň açarydyr ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4